What's new

Latest profile posts

hai everyone, i need help , schematic diagram dell inspiron 11-3180 ,howto fix beeb beeb beeb-beeb beeb beeb ,3xbeeb pause 3xbeeb silent, repeat ..no display
Admin
Admin
The beep code related to bios , gfx , lvds issue
Tìm được Boardview Hp 8560W và phát hiện ra main bị cháy con Q9051.Có ai biết chỉ tôi con này là con gì vậy ?và thay nó như the nào ?
Top